PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W WYŚMIERZYCACH

                          

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY DOTYCZĄCE EGZAMINU

 1. część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00
  • z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

 2. część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00
  • z zakresu matematyki - godz. 11.00

 3. język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym - godz. 9.00
  • na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00

 4. Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym - 22 czerwca 2018 r. - razem ze świadectwem

PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu (lub jego części) w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Każda część egzaminu jest przeprowadzona innego dnia.
Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.
Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut.
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda część/zakres/poziom egzaminu rozpoczyna się o godz. określonej powyżej.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą.
W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
- informatorze o egzaminie gimnazjalnym,
- przykładowych arkuszach egzaminacyjnych,
- arkuszach z lat ubiegłych.

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach zadań otwartych.

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił:

- wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego),
- wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki),
- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym),
- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym),

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Na przykład uczeń, który z jęz. polskiego uzykał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzykało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało odpowiednio 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, kóry jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub z trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym najwyższego wyniku (100%).


UPRAWNIENIA UCZNIÓW
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikatach na stronie http://www.cke.plOpracowanie: Beata Górnicka
źródło: http://www.cke.edu.plPowrót

 Administrator strony: Beata Górnicka